Umowa sprzedaży w świetle prawa polskiego

Każdy z nas przynajmniej raz w życiu kupił jakąś rzecz, czy to w sklepie, czy przez internet czy od innej osoby trzeciej. W dobie rozwoju wszelkiego rodzajów serwisów internetowych na których możemy wystawić po czym sprzedać jakąś rzecz, niezbędna jest chociaż teoretyczna wiedza czym jest sprzedaż.

Umowa sprzedaży

Czym jest? Jak rozumieć i interpretować sprzedaż? Jak sprzedawać aby czynność prawna była ważna i skuteczna?

Kodeks cywilny reguluję umowę sprzedaży w następujący sposób.

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę ( art. 535 KC )

Interpretacja przepisu

Jak więc rozumieć zapis artykułu 535 kodeksu cywilnego ? Wyobraźmy sobie sytuację w której znajdujemy się w sklepie. W świetle prawa rzeczy włożone przez nas do koszyka nie stanową w tej chwili naszej własności. W rozumieniu tego artykułu w momencie wybrania przez nas interesującego nas produktu czy produktów, stajemy się dłużnikami sklepu. Dopiero po uiszczeniu opłaty w kasie dane produkty stają się naszą własnością. Sprzedawca przenosi na własność kupującego prawo do danej rzeczy / produktu, natomiast kupujący odbiera daną rzecz od sprzedawcy oraz płaci określoną ceną.

Co może być przedmiotem sprzedaży?

Przedmiotem sprzedaży są:

  1. Rzeczy znajdujące się w obrocie(wszelkiego rodzaju rzeczy, od pampersów dla dziecka, kawa, papierosy czy przez pojazdy mechaniczne) oraz majątkowe prawa zbywalne( np. prawo odkupu danej rzeczy( ,, zastrzegam sobie prawo, że w przeciągu dwóch lat odkupię od ciebie playstation 4'')., prawo pierwokupu (np. zastrzegam sobie, że w momencie którym będziesz chciał sprzedać tę rzecz, musisz mnie poinformować o tym gdyż posiadam prawo pierwokupu’’), czy użytkowanie – (‘’możesz sobie pisać tym długopisem, dopóki ci go nie zabiorę’’)’.

    a) Zbiory praw ( spadek )

    b) Zorganizowane zespoły składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej lub produkcji rolnej ( Przedsiębiorstwo, Gospodarstwo Rolne )

    c) Przepisy o sprzedaży rzeczy stosuję się również do sprzedaży energii, praw oraz wody.

Przedmiotem umowy sprzedaży nie mogą być części składowe rzeczy o jakich mowa w art. 47 KC.

Czym jest część składowa rzeczy?

Częścią składową rzeczy jest wszystko to bez czego danej rzeczy głównej nie możemy używać w przeznaczony dla niej sposób – np. samochód bez kół i silnika.

Umowa sprzedaży należy do umów wzajemnych ze względu na to, że świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem świadczenia drugiej. Sprzedawca wydaje rzecz, kupujący tę rzecz odbiera oraz uiszcza opłatę.

Umowa sprzedaży jest czynnością konsensualną - mogą dochodzić do skutku przez samo tylko złożenie oświadczenia woli np. ,,Poproszę paczkę papierosów’’. W ten sposób dajemy sprzedawcy do zrozumienia, że chcemy kupić papierosy. Niekiedy ustawa wymaga również spełnienia się innych okoliczności (np. wpis do ksiąg wieczystych). Wydanie rzeczy stanowi jedynie element wykonania zawartej umowy.

Kodeks cywilny nie zastrzega żadnej szczególnej formy dla umowy sprzedaży. Aby sprzedaż doszła do skutku wystarczy porozumienie, niekoniecznie pisemne, pomiędzy sprzedawcą i kupującym. Trudno by było bowiem podpisywać umowę kupna chleba. Jednak dla celów dowodowych, czy dla uzupełnienia formalności administracyjnych w niektórych sprawach, jak np. zakup samochodu, powinno sporządzać się umowę w formie pisemnej.

Dla niektórych umów przepisy przewidują formę szczególną, co oznacza, że dokonanie sprzedaży bez wymaganej prawnie formy umowy, jest ona bezwzględnie nieważna. np. :

  • Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa (forma pisemna; podpis notarialnie poświadczony)
  • Umowa sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego (akt notarialny)
  • Umowa sprzedaży spadku (akt notarialny)

Według art. 158 K.C umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. W świetle prawa sformułowanie powinna być zawarta – oznacza musi być zawarta.

To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości. Zobowiązanie powinno być w takim akcie wymienione