Czym jest mobbing i jak się przejawia

Temat mobbingu powraca w mediach jak boomerang. O mobbingu dowiadujemy się przy okazji afer biznesowych, czy skandali politycznych. Samo pojęcie mobbingu nie jest pojęciem nieznanym. O mobbingu słyszał niemal każdy, jednak nie wszyscy potrafią w jasny sposób określić, co on oznacza i czym się objawia.

Czym jest mobbing?

Definicja mobbingu jest zawarta w Kodeksie pracy.

Art. 943 § 2 mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Mobbingiem można nazwać tylko takie działania, które są długotrwałe. Mobbingiem nie jest jednorazowy incydent. Mobbing to rodzaj przemocy, jednak nie bezpośredniej. Odbywa się ona przy użyciu gestów czy słów. Mobber, czyli osoba, która dopuszcza się mobbingu, może zastraszać pracownika, niesłusznie krytykować czy podważać pracownicze kompetencje. Mobbingiem są więc działania, które sprawiają, że czujemy się nękani.

Objawy mobbingu

Mobber może bez uzasadnienia podważać kompetencje pracownika, może także nie pozwolić wypowiedzieć się na dany temat czy przerywać naszą wypowiedź. Może to być także reagowanie krzykiem, a nawet agresją. Mobbingiem jest też grożenie utratą pracy, dodawanie ciągle nowych obowiązków, których wykonanie jest niemożliwe. Zachowania mobbera mogą także polegać np. na wyśmiewaniu pracownika w towarzystwie innych pracowników.

Jak bronić się przed mobbingiem?

Wiemy już, co to jest mobbing i jak się objawia. W jaki sposób się więc przed nim bronić? Każdy, kto staje się ofiarą mobbingu, powinien mieć świadomość, że może, a nawet musi, z tym walczyć.

Art. 943 § 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Art. 943 § 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 943 § 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Zanim zgłosimy sprawę do sądu, powinniśmy się jak najlepiej przygotować. Niezbędne mogą okazać się dowody. W rozmowach z mobberem starajmy się, aby przy nas zawsze był jakiś świadek. Wystarczy też nagrać rozmowę np. na dyktafon. Jednak dopuszczalność takiego dowodu zależy od woli sądu.

Mając świadomość, czym jest mobbing, i że staliśmy się jego ofiarą, możemy rozwiązać umowę o pracę. Wówczas przysługuje nam prawo do ubiegania się o odszkodowanie.

Poszkodowany powinien zebrać materiał dowodowy. Zebranie materiału dowodowego jest niezbędne przy dociekaniu swoich praw.