G艂odni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o kt贸rych chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej

Dzisiejszy wykres – CHN.CASH (13.10.2023) 馃搶

Dzisiejszy wykres – CHN.CASH (13.10.2023) 馃搶

Opublikowane w pi膮tek chi艅skie wska藕niki gospodarcze ujawni艂y utrzymuj膮c膮 si臋 presj臋 deflacyjn膮 pomimo pewnych oznak stabilizacji. Krajowy Urz膮d Statystyczny poda艂, 偶e wska藕nik cen towar贸w i us艂ug konsumenckich (CPI) za wrzesie艅 pozosta艂 na niezmienionym poziomie w por贸wnaniu z rokiem poprzednim, brakuje mu jednak oczekiwanego wzrostu o 0,2%. Spadek CPI nast臋puje po skromnym wzro艣cie o 0,1% w sierpniu. Z kolei wska藕nik cen produkcji (IPP) odnotowa艂 w rocznym glissie 2,5% baisse, co jest cen膮 wy偶sz膮 od oczekiwanej 2,4% baisse, ale nadal 艂atwiej jest przygotowa膰 2,4% baisse.Mars. Ceny 偶ywno艣ci, kluczowy element chi艅skiego wska藕nika cen konsumpcyjnych, spad艂y we wrze艣niu o 3,2% rok do roku, a cena wieprzowiny 鈥 podstawowego podstawowego po偶ywienia Chi艅czyk贸w 鈥 spad艂a o 22%. Dane te podkre艣laj膮 wyzwania, przed kt贸rymi stoj膮 Chiny w zwi膮zku z o偶ywieniem gospodarczym, zw艂aszcza obecne spowolnienie w sektorze nieruchomo艣ci, kt贸re wp艂ywa na zaufanie konsument贸w i popyt gospodarstw domowych.

Szczeg贸lnie ostro偶na by艂a reakcja gie艂d na dane z chi艅skiej gospodarki. Indeksy Hang Seng w Hongkongu i indeksy Hang Seng China Enterprise Index (HSCEI) spad艂y, odzwierciedlaj膮c obawy inwestor贸w co do si艂y i trwa艂o艣ci o偶ywienia gospodarczego w Chinach. Presja deflacyjna zwi膮zana z kryzysem zad艂u偶eniowym, z jakim borykaj膮 si臋 niekt贸rzy z najwi臋kszych deweloper贸w w Chinach, os艂abi艂a zaufanie inwestor贸w i konsument贸w. Cho膰 niekt贸re sektory wykazuj膮 oznaki stabilizacji, og贸lne perspektywy pozostaj膮 niepewne.

Indeks Hang Seng chi艅skich sp贸艂ek (HSCEI) odnotowuj膮c dzi艣 spadek o 2,30%. Wykres pokazuje d艂ugoterminow膮 formacj臋 symetrycznego tr贸jk膮ta. Wed艂ug teorii taka formacja zwiastuje kontynuacj臋 poprzedniego ruchu, szczeg贸lnie ze wzgl臋du na spadek wolumen贸w w ostatnich miesi膮cach. Gdy cena wybije si臋 z dolnej strefy warto monitorowa膰 wolumen, kt贸ry dla potwierdzenia powinien wzrosn膮膰 do wy偶szych poziom贸w. 殴r贸d艂o: XStation 5

鈥濶iniejszy materia艂 stanowi komunikacj臋 marketingow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮cej dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MiFID II). Komunikaty marketingowe nie stanowi膮 rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub proponuj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Komisji oraz rozporz膮dzenie delegowane Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮ce Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie standard贸w i technik regulacyjnych odnosz膮cych si臋 do rozwi膮za艅 technicznych s艂u偶膮cych obiektywnemu przedstawianiu rekomendacji inwestycyjnych lub innych zalecanych informacji lub informacji inwestycyjnych propozycji strategii oraz ujawniania prywatnych interes贸w lub przes艂anek konfliktu interes贸w lub udzielania innych porad, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (tj. Journal des Lois 2019, sekcja 875 ze zm.). Wszelkie informacje, analizy i szkolenia maj膮 charakter wy艂膮cznie informacyjny i nie nale偶y ich interpretowa膰 jako porady, rekomendacji, zach臋ty do inwestowania lub zaproszenia do zakupu lub sprzeda偶y produkt贸w finansowych. XTB nie mo偶e zosta膰 poci膮gni臋te do odpowiedzialno艣ci za wykorzystanie i wynikaj膮ce z tego konsekwencje, poniewa偶 ostateczny inwestor pozostaje jedynym decydentem w zakresie transakcji dokonywanych na jego rachunku handlowym XTB. Jakiekolwiek wykorzystanie tych informacji i w zwi膮zku z tym wszelkie decyzje podj臋te w zwi膮zku z potencjalnym zakupem lub sprzeda偶膮 kontrakt贸w CFD le偶膮 wy艂膮cznie w gestii inwestora ko艅cowego. Powielanie lub rozpowszechnianie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci tych informacji do cel贸w komercyjnych lub prywatnych jest surowo zabronione. Wyniki uzyskane w przesz艂o艣ci niekoniecznie wskazuj膮 na wyniki w przysz艂o艣ci, a ka偶dy, kto dzia艂a w oparciu o takie informacje, robi to na w艂asne ryzyko. Kontrakty CFD s膮 z艂o偶onymi instrumentami i nios膮 ze sob膮 wysokie ryzyko szybkiej utraty kapita艂u z powodu d藕wigni finansowej. 79% rachunk贸w inwestor贸w detalicznych odnotowuje straty pieni臋偶ne podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powiniene艣 upewni膰 si臋, 偶e rozumiesz, jak dzia艂aj膮 kontrakty CFD i 偶e jeste艣 w stanie ponie艣膰 potencjalne ryzyko utraty pieni臋dzy. W przypadku rachunku ograniczonego ryzyka ryzyko straty ogranicza si臋 do zainwestowanego kapita艂u.

READ  Cisz臋 przerywa Robert Lewandowski