Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

UNHCR – UNHCR rozszerza działania w Polsce, aby pomóc uchodźcom z Ukrainy w obliczu podwyższonego zagrożenia Darowizna

Julia i jej syn Vlad, ukraińscy uchodźcy, w centrum kasowym UNHCR w Warszawie. © UNHCR / Maciej Moskwa

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) kontynuuje intensyfikację działań w Polsce na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy osiedlili się w tym kraju.

Polska pozostaje głównym krajem dla uchodźców z Ukrainy, a od rozpoczęcia wojny 24 lutego do kraju wjechało ponad 3,5 miliona osób. Tempo przyjazdów spadło od początku marca, kiedy przybywało ponad 100 000 osób dziennie, do około 20 000 dziennie w maju. Zauważyliśmy też więcej ruchów „mobilnościowych”, które polegają na przemieszczaniu się niektórych osób między Polską a Ukrainą z różnych powodów, takich jak odwiedziny u rodziny, sprawdzenie stanu swojego dobytku czy powrót do pracy. Jednak Polska spodziewa się nadal przyjmować i gościć dużą liczbę uchodźców, biorąc pod uwagę dużą liczbę osób wewnętrznie przesiedlonych, masowe zniszczenia i ciągłe działania wojenne na Ukrainie.

Nowo przybyli uchodźcy często pochodzą z obszarów mocno dotkniętych walkami, a niektórzy spędzili tygodnie ukrywając się w schronach lub piwnicach. Często przyjeżdżają w niebezpieczeństwie i niepokoju, zostawiając członków rodziny, nie wiedząc, dokąd się udać, z mniejszymi zasobami ekonomicznymi i mniejszą liczbą kontaktów niż ci, którzy wcześniej uciekli. Zapotrzebowanie na usługi zdrowotne i opiekę medyczną to główne prośby, które pracownicy UNHCR otrzymują od uchodźców. Inne prośby dotyczą transportu, wsparcia finansowego, potrzeb psychologicznych, zakwaterowania i dostępu do usług socjalnych, w tym dla osób niepełnosprawnych i starszych.

Polska wdrożyła mechanizmy gwarantujące ukraińskim uchodźcom legalny pobyt, dostęp do pracy, edukacji, opieki zdrowotnej i innych usług socjalnych. Ponad 1,1 mln osób jest zarejestrowanych w polskich władzach i posiada państwowy numer identyfikacyjny (PESEL), który umożliwia im dostęp do usług. Kobiety i dzieci stanowią 94% rejestrujących się.

UNHCR wspiera wysiłki rządu poprzez wielosektorową reakcję skupiającą się na usługach ochrony, pomocy gotówkowej, dostarczaniu materiałów ratunkowych i zdolności przyjmowania.

READ  W Senacie zagraniczni parlamentarzyści wezwali do większego wsparcia UE w walce z kryzysem migracyjnym na Ukrainie

UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, uruchomiła w marcu program pomocy gotówkowej. Do tej pory UNHCR utworzyło osiem centrów rejestracji gotówki w głównych regionach przyjmujących uchodźców, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Ostródzie, Gdyni i Gdańsku. Ponad 100 000 uchodźców z Ukrainy otrzymało już pomoc finansową od UNHCR na pokrycie ich podstawowych potrzeb, takich jak płacenie czynszu czy zakup żywności i leków. L’argent est octroyé pour une période de trois mois à ceux qui en ont le plus besoin – serv de filet de sécurité transitoire – jusqu’à ce qu’ils puissent subvenir eux-mêmes à leurs besoins ou sy ne ne Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Niemal 20% uchodźców zarejestrowanych do pomocy pieniężnej ma specjalne potrzeby. Pomoc udzielana jest w przypadku poważnych schorzeń, osób starszych, samotnych matek bez wsparcia rodziny, kobiet uznanych za zagrożone oraz osób niepełnosprawnych. Połowa dzieci ze specjalnymi potrzebami to dzieci odseparowane lub bez opieki.

UNHCR wraz z UNICEF utworzyły również dwanaście bezpiecznych miejsc zwanych „niebieskimi kropkami”, ośrodków ochrony i wsparcia, w których uchodźcy mogą uzyskać dostęp do informacji i informacji o ich prawach i dostępnych usługach oraz otrzymać natychmiastowe wsparcie psychospołeczne. Świadczone są również usługi ochrony podstawowej osobom o szczególnych potrzebach, w tym skierowanie do służb specjalistycznych oraz pomoc prawna.

UNHCR kontynuuje także dostawy pomocy humanitarnej na Ukrainę z Polski. Do tej pory z naszego magazynu w Rzeszowie wyjechało 139 ciężarówek UNHCR, aby pomóc osobom przesiedlonym i dotkniętym konfliktami na Ukrainie.

Polscy mieszkańcy i władze wykazali się niezwykłą hojnością w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy. Silne zaangażowanie i wsparcie społeczności międzynarodowej będą kluczowe dla kontynuacji tej solidarności.

UNHCR jest gotowe nadal wspierać polskie władze, aby uchodźcy mogli godnie zaspokajać swoje potrzeby, byli chronieni i mieli dostęp do trwałych rozwiązań. W ramach wsparcia kierowanej przez rząd odpowiedzi, UNHCR koordynowało rozwój regionalnego międzyagencyjnego planu reagowania na uchodźców, który skupia 87 partnerów w Polsce i wymaga 740,6 miliona dolarów na pokrycie priorytetowych potrzeb. Do tej pory sfinansowano 25% potrzeb dla Polski.

READ  „Ważne jest to, że są tacy, którzy odważą się odrzucić tę wojnę”.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o kontakt:

Opublikuj na Facebooku