Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

ETPC odmawia potępienia Polski

ETPC odmawia potępienia Polski

Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił skargę na ograniczenia prawa do aborcji w Polsce. Frederick Florin / AFP

Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił skargę na orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego zakazującego aborcji nawet w przypadku uszkodzenia płodu.

Czy Polska ograniczając dostęp do aborcji w 2021 roku naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka? O udzielenie odpowiedzi na to pytanie poproszono ETPCz, rozpatrując wniosek zorganizowany przez polskie stowarzyszenie feministyczne. W decyzji wydanej 8 czerwca (AM & al. p. Polsce), Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że skarga jest niedopuszczalnaJednak bez odpowiedzi merytorycznej: skarżące, zdaniem Trybunału, nie dostarczyły dowodów na to, że były bezpośrednio i osobiście zagrożone zmianami w prawie aborcyjnym w Polsce.

Aborcja była długo, de facto, zalegalizowana w Polsce pod rządami komunistów. W 1993 r. ustawa ograniczyła dostęp do aborcji, dopuszczając ją tylko w określonych okolicznościach: w przypadku gwałtu, zagrożenia zdrowia matki lub wady płodu. W 2019 r. grupa polskich parlamentarzystów zwróciła się do polskiego Trybunału Konstytucyjnego o ponowne rozpatrzenie wyłączenia przyznanego przypadkom okaleczenia płodu; W 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wyjątek ten jest niezgodny z Konstytucją RP (gwarantuje „Bezpieczeństwo biologiczne„). Od stycznia 2021 r. aborcja w Polsce nie będzie możliwa, jeśli u płodu wystąpi wada bez szkody dla zdrowia matki.

Po dużej mobilizacji przeciwko temu ruchowi stowarzyszenie feministyczne Federacja Kobiet i Planowania Rodziny (FEDERA), przy wsparciu Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce, zaproponowało kobietom wypełnienie internetowego formularza w celu złożenia wniosku do ETPCz. Zarzucili naruszenie Artykułu 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego„.

Żądanie uznaje się za niedopuszczalne

Spośród 8 skarżących kilku twierdziło, że ruch antyaborcyjny bezpośrednio ich dotyczył, a wszyscy byli w wieku rozrodczym. Dwie z nich, gdy złożyły wniosek w 2021 r., a kolejne dwie były już w ciąży i uważały, że istnieje duże ryzyko zajścia w ciążę ze zmutowanym dzieckiem. W przypadku ciąży wystąpi poważny niedobór.

Sędziowie Trybunału uznali jednak, że ryzyko przyszłego naruszenia praw skarżącego bardzo rzadko mogło zostać wykorzystane do wniesienia skargi. „Skarżący nie przedstawili żadnych przekonujących dowodów na to, że są realnie zagrożeni bezpośrednim wpływem zmian w prawie.Reasumując ETPC orzekł zatem, że skarga jest niedopuszczalna i nie potępił Polski w tej sprawie.

W pisemnych uwagach skierowanych do Trybunału były europejski komisarz ds. zdrowia Donio Borg i kilku byłych sędziów ETPC przypomniało, że EKPC nigdy nie potwierdziła prawa do aborcji i że prawa tego nie można wywieść z tego prawa. Tekst Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ponadto, kiedy Konwencja została przyjęta w 1950 r., żadne z państw, które brały udział w jej opracowywaniu, nie uznało aborcji w swoim prawie wewnętrznym. Jeżeli aborcja jest uważana za wyjątek od zasady ochrony życia ludzkiego zgodnie z europejskim prawem dotyczącym praw człowieka, to w żadnym wypadku nie może stanowić prawa nałożonego na państwa wbrew prawom krajowym. Autorzy tych pisemnych uwag.

Wkrótce ETPC zajmie się kolejną sprawą związaną z aborcją: młoda Brytyjka, nosicielka trisomii 21, chce argumentować, że prawo w Wielkiej Brytanii (dopuszczające aborcję do urodzenia nienarodzonego dziecka z zespołem Downa) Naruszenie praw osób niepełnosprawnych.

READ  Kadra Francji: Ostatni test przed wyjazdem do Polski na Mundial 2023