Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

NextGenerationEU: Ministrowie zgadzają się z oceną przez Komisję Europejską polskiego planu narodowego

NextGenerationEU: Ministrowie zgadzają się z oceną przez Komisję Europejską polskiego planu narodowego

Ministrowie Gospodarki i Finansów omówili pozytywną ocenę przez Komisję Europejską Narodowego Planu Naprawy i Odporności Polski. W dniu dzisiejszym Rada podjęła decyzję wykonawczą Po zatwierdzeniu planu Polski.

Decyzja Rady jest zgodna z dokonaną przez Komisję Europejską oceną krajowych planów naprawy i odporności. Plany te muszą być zgodne z zaleceniami dla poszczególnych krajów na lata 2019 i 2020 oraz spełniać ogólne cele UE dotyczące stworzenia bardziej ekologicznej, cyfrowej i bardziej konkurencyjnej gospodarki.

Całkowita koperta dla Polski w ramach instrumentu naprawy i odporności wynosi 35,4 mld euro (23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek). Finansowanie to umożliwi Polsce wsparcie ożywienia gospodarczego po pandemii COVID-19 oraz finansowanie zielonych i cyfrowych transformacji.

Mapa Polski

Polska państwa planu 42,7% całkowitej puli 35,4 mld euro na środki wspierające cele klimatyczne. Realizacja polskiego planu powinna znacząco przyczynić się do dekarbonizacji polskiej gospodarki poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym, efektywność energetyczną w gospodarce oraz niezależność energetyczną kraju. Obejmuje to znaczne finansowanie morskich farm wiatrowych, a także poważne zmiany ram regulacyjnych, które ułatwiają budowę morskich i lądowych farm wiatrowych. Ponadto realizacja planu powinna wspierać renowację integrującą efektywność energetyczną w budynkach, modernizację kolei i autobusów, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz rozwój zielonych technologii wodorowych.

Polska państwa planu 21,3% całkowitej puli środków wspierających transformację cyfrową. Obejmują one inwestycje w zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego internetu, cyfryzację usług publicznych, sprzęt IT dla szkół, umiejętności cyfrowe i cyberbezpieczeństwo.

Zgodnie ze szczególną rekomendacją skierowaną do Polski, Plan zawiera zobowiązanie do przeprowadzenia kilku reform mających na celu poprawę klimatu inwestycyjnego w Polsce, które muszą zostać zrealizowane przed jakimikolwiek wydatkami. Obejmują one kompleksowe reformy systemu dyscyplinarnego dla sędziów, które powinny wzmocnić niezawisłość sądownictwa w ważnych aspektach.

READ  „Kryzys nie zna granic! »

następne kroki

Komisja dokona wypłaty środków, gdy państwo członkowskie osiągnie etapy i cele dotyczące inwestycji i reform w planie naprawy i odporności.

Kontekst

Instrument do naprawy i odporności jest częścią NextGenerationEU, skoordynowanej odpowiedzi Unii Europejskiej na wyzwania, jakie pandemia stawia przed europejską gospodarką i przygotowuje ją do zielonych i cyfrowych transformacji. Dostarczy do 672,5 mld euro na wsparcie reform i inwestycji przewidzianych w planach naprawy i odporności w państwach członkowskich.

Odwiedź stronę spotkania