Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Kalendarz ekonomiczny: Więcej danych o amerykańskim rynku pracy!

Kalendarz ekonomiczny: Więcej danych o amerykańskim rynku pracy!

  • Europejskie indeksy otworzyły się wyżej.
  • Raport Challengera i wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA.
  • Produkcja przemysłowa we Francji i Hiszpanii.

Rynki kontraktów terminowych wskazują na wyższą sesję otwartą dzisiaj w Europie. Niższe rentowności pozwalają światowym rynkom akcji złapać oddech. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadła o ponad 15 punktów bazowych w stosunku do wczorajszego dziennego maksimum. Czas pokaże jednak, czy jest to jedynie korekta, czy też osiągnięto lokalny szczyt stóp zwrotu.

Dzisiejszy kalendarz ekonomiczny zawiera kilka ciekawych publikacji. Choć dane o produkcji przemysłowej z Francji i Hiszpanii, które ukażą się dziś rano, raczej nie spowodują większych ruchów na rynku, raport amerykańskiego Challengera na temat zwolnień we wrześniu będzie uważnie obserwowany. Ponadto handlowcy towarami otrzymają raport z Oceny Oddziaływania na Środowisko dotyczącej zagospodarowania złóż gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych. Wreszcie, EURUSD może spotkać się z dużą zmiennością podczas popołudniowych wystąpień członków Fed i EBC.

8:45 – Produkcja przemysłowa we Francji za sierpień. Oczekiwane: -0,3% miesięcznie. Poprzednio: +0,8% miesięcznie

9.00 – Produkcja przemysłowa w Hiszpanii za sierpień. Oczekiwane: -2,0% w ujęciu rocznym. Poprzednio: -1,8% r/r

13:30 – wrześniowy raport amerykańskiego Challengera

14:30 – Stany Zjednoczone, bilans handlowy w sierpniu. Oczekiwano – 62,3 miliarda dolarów. Poprzednie: -65 miliardów

14:30 – Kanada, sierpniowy bilans handlowy. Oczekiwane: -1,5 miliarda dolarów kanadyjskich. Poprzednie: -0,99 miliarda

14:30 – Stany Zjednoczone, wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Oczekiwano: 210 tys. Poprzednie: 204 kilogramy

16:30 – Raport z oceny oddziaływania na środowisko dotyczący zasobów gazu ziemnego w USA. Oczekiwane: +97 miliardów stóp sześciennych. Poprzedni: +90 miliardów stóp sześciennych

Przemówienia prezesów banków centralnych

  • 15:00 – BC Nagel
  • 16:00 – BC de Guindos
  • 17:00 – BC Nagel
  • 18:15 – BC Barr

„Niniejszy materiał stanowi komunikację marketingową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MiFID II). Komunikaty marketingowe nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub proponującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Komisji oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie standardów i technik regulacyjnych odnoszących się do rozwiązań technicznych służących obiektywnemu przedstawianiu rekomendacji inwestycyjnych lub innych zalecanych informacji lub informacji inwestycyjnych propozycji strategii oraz ujawniania prywatnych interesów lub przesłanek konfliktu interesów lub udzielania innych porad, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (tj. Journal des Lois 2019, sekcja 875 ze zm.). Wszelkie informacje, analizy i szkolenia mają charakter wyłącznie informacyjny i nie należy ich interpretować jako porady, rekomendacji, zachęty do inwestowania lub zaproszenia do zakupu lub sprzedaży produktów finansowych. XTB nie może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za wykorzystanie i wynikające z tego konsekwencje, ponieważ ostateczny inwestor pozostaje jedynym decydentem w zakresie transakcji dokonywanych na jego rachunku handlowym XTB. Jakiekolwiek wykorzystanie tych informacji i w związku z tym wszelkie decyzje podjęte w związku z potencjalnym zakupem lub sprzedażą kontraktów CFD leżą wyłącznie w gestii inwestora końcowego. Powielanie lub rozpowszechnianie całości lub części tych informacji do celów komercyjnych lub prywatnych jest surowo zabronione. Wyniki uzyskane w przeszłości niekoniecznie wskazują na wyniki w przyszłości, a każdy, kto działa w oparciu o takie informacje, robi to na własne ryzyko. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i niosą ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty kapitału z powodu dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i że jesteś w stanie ponieść potencjalne ryzyko utraty pieniędzy. W przypadku rachunku ograniczonego ryzyka ryzyko straty ogranicza się do zainwestowanego kapitału.

READ  Państwa członkowskie wzywają Komisję do przyspieszenia oceny pakietów stymulacyjnych - EURACTIV.com