Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

84% firm podejmuje działania mające na celu walkę ze zmianami klimatycznymi

84% firm podejmuje działania mające na celu walkę ze zmianami klimatycznymi

Wyniki Badania Empirycznego CSR – Skala Francusko-Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej pokazują, że ochrona środowiska i działania wobec pracowników to główne obszary aktywności firm w obszarze G. Zdaniem uczestników główną motywacją do działania działaniami podejmowanymi przez firmy jest chęć poprawy swojego wizerunku, choć coraz większe znaczenie zyskują także oczekiwania Klientów czy pracowników, a także nowe regulacje dotyczące np. raportowania. Obecnie co czwarta firma uwzględnia standardy środowiskowe w procesie wyboru dostawcy, a za dwa lata zrobi to co druga firma.

Raport z badania CSR w praktyce – Barometr Francusko-Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej ukazał się już po raz ósmy. Wyjaśnia, jak zarządza się ESG w firmach, kto jest za to odpowiedzialny i w jakich obszarach firmy podejmują najwięcej działań. Tegoroczna ankieta została poszerzona o pytania dotyczące ochrony klimatu, roli dostawców w zielonej transformacji oraz raportowania pozafinansowego. Integralną częścią raportu są także wyniki badania przeprowadzonego przez HAVAS MEDIA GROUP na próbie 1087 dorosłych Polaków na temat świadomości i oczekiwań konsumentów w zakresie działań CSR.

ESG dla wszystkich – Wpływ nowych regulacji na cały łańcuch dostaw.

Wejście w życie dyrektywy w sprawie obowiązkowego raportowania danych niefinansowych będzie miało wpływ praktycznie na wszystkie spółki, niezależnie od ich wielkości. Tak naprawdę duże podmioty, które będą musiały przygotowywać raporty ESG, zaczną wymagać od dostawców i podwykonawców dostarczania określonych danych (np. dotyczących emisji gazów cieplarnianych), aby uwzględnić je w swoich raportach. Wprowadzenie takich działań w ciągu dwóch lat zadeklarowała prawie połowa uczestników. Jednak samo raportowanie nie wystarczy. Obecnie 27% firm przy wyborze dostawców bierze pod uwagę kryteria środowiskowe. W ciągu dwóch lat ich liczba wzrośnie ponad dwukrotnie (56% ankietowanych firm). MŚP współpracujące z dużymi podmiotami będą musiały wprowadzić do swoich organizacji rozwiązania przyjazne środowisku, aby zachować konkurencyjność na rynku europejskim.

READ  Rumunia stawia na energię jądrową: droga naprzód w UE?

Dyrektywa UE w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) pomoże umieścić kwestie ESG w centrum strategii biznesowej firm, co z pewnością doprowadzi do szybkich zmian. Pamiętaj, że te wytyczne wymagają od liderów biznesu przeanalizowania kwestii związanych ze zmianami klimatycznymi, utratą różnorodności biologicznej, prawami człowieka, a przede wszystkim powiązania ich z potencjałem ryzyka finansowego tych firm. – mówi Isabella Rakoč-Kochaniak, Dyrektor ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Prezes Fundacji Veolia Polska.

Regulacje są siłą napędową rozwoju standardów ESG w Polsce i głównym powodem uczestnictwa.

Po raz pierwszy od początku badania (tj. od 2016 roku) regulacje prawne stały się najważniejszym czynnikiem wpływającym na rozwój CSR/ESG w Polsce, zastępując „miękkie” aspekty, takie jak edukacja, dzielenie się dobrymi praktykami czy oczekiwania interesariuszy. Z drugiej strony, czynnikami utrudniającymi rozwój standardów ESG są: brak wiedzy, niewystarczające zasoby finansowe oraz brak zaangażowania ze strony pracowników lub partnerów biznesowych. Z roku na rok wzrasta natomiast zaangażowanie Zarządu. W 80% spółek zarząd uczestniczy w procesie tworzenia strategii, a w 64% odpowiada także za realizację działań w tym obszarze. Rzeczywiście, coraz więcej firm włącza realizację celów zrównoważonego rozwoju do swoich planów biznesowych, za które często odpowiadają członkowie zarządu.

Zdaniem uczestników kwestie wizerunkowe są głównym motorem działań ESG. Przekonanie to pozostaje na pierwszym miejscu od początku niniejszego śledztwa. W pierwszej trójce pojawiają się także polityka międzynarodowa grupy oraz oczekiwania klientów i dostawców. Ponad połowa ankietowanych już jako główne powody, dla których firmy angażują się w działania ESG, wymienia presję zewnętrzną. W 2019 roku będzie ich nieco ponad 15%.

Dwie trzecie firm ma strategię ESG, a 58% tworzy raporty.

W ostatnich latach obszary społecznej odpowiedzialności biznesu, środowiska i zarządzania stały się wysoce profesjonalne. Już teraz 40% firm ma wydzielony dział lub osobę dedykowaną zagadnieniom ESG (17% w 2020 r.), a 7 na 10 firm ma strategię. Prawie 60% ankietowanych firm powołuje się na ESG, a większość korzysta w tym celu z jednego ze światowych standardów, co ułatwia porównywanie danych. Firmy coraz chętniej komunikują się na temat swojej działalności, a najczęstszym sposobem, aby to zrobić, są media społecznościowe (77%) i strona internetowa. Z roku na rok maleje natomiast liczba firm komunikujących się za pośrednictwem mediów tradycyjnych (39%).

READ  (LEAD) Przywódcy Księżyca i Grupy Wyszehradzkiej zgadzają się na intensyfikację współpracy

9 na 10 ankietowanych firm organizuje zajęcia dla swoich pracowników i jest to ponownie najpopularniejszy obszar zaangażowania firm. Na drugim miejscu znajdują się działania z zakresu ochrony środowiska skierowane do społeczności lokalnych (84%), następnie klienci (78%), a na końcu dostawcy i partnerzy biznesowi. Jednak to właśnie w tej ostatniej kategorii zachodzą najbardziej dynamiczne zmiany. W 2019 r. jedynie 43% firm prowadziło działalność w tym obszarze wobec 65% obecnie, a aż 80% firm deklaruje, że będzie uczestniczyć w tym obszarze w najbliższej przyszłości.

Konsumenci oczekują od marek zaangażowania w ochronę środowiska, nawet jeśli same nie są skłonne do poświęceń.

Jak wynika z tegorocznego badania konsumenckiego, ponad 60% dorosłych Polaków uważa, że ​​marki powinny angażować się w walkę ze zmianami klimatycznymi i ochronę środowiska. Prawie jedna trzecia z nich zdecydowanie oczekuje tego typu pracy. Do najważniejszych wyzwań z punktu widzenia konsumentów należy poprawa efektywności energetycznej (54% wskaźników), zakup energii ze źródeł odnawialnych (52%) oraz wprowadzanie do domów zielonych rozwiązań (50%). Marki powinny także podjąć działania mające na celu zmniejszenie swojego śladu węglowego (67% odpowiedzi).

Chociaż zamierzamy walczyć ze zmianami klimatycznymi, jako konsumenci nadal nie jesteśmy gotowi, przynajmniej częściowo, ponieść koszty. Tylko 1/5 dorosłych Polaków byłaby skłonna zapłacić więcej za markowe produkty, które chronią środowisko i przeciwdziałają zmianom klimatycznym. Ponad 45% z nich wskazuje, że nie kupiłoby takich produktów, gdyby ich cena nie była taka sama. – mówi Anna Ostroska, dyrektor Insights, Havas Media Network Poland.

Badanie CSR w praktyce – Barometr CCIFP zostało przeprowadzone w listopadzie 2023 roku na próbie 128 firm. 59% z nich to duże firmy, zatrudniające powyżej 250 pracowników, resztę stanowiły MŚP. 48% uczestników stanowiły firmy z kapitałem francuskim, a 52% to spółki z kapitałem polskim lub innym kapitałem zagranicznym. Badanie konsumenckie zostało przeprowadzone przez Havas Media Group w listopadzie 2023 roku na próbie 1087 dorosłych Polaków.

READ  UWAGA: Euro spada po podwyżce stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny o 25 punktów bazowych!

Treść badania i partnerzy medialni obejmują:

Orange Polska, PwC Polska, Havas Media Group Polska, Havas PR Warsaw, Bureau Veritas, UNEP/GRID Warszawa, UN Global Compact Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Magazyn Forbes, BIZON – Business Connected and Modern, AS Biznesu, PROto, Teraz Środowisko, Prezes Zarządu Magazynu Polska i My Company Polska.

Francusko-Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Jest jedną z najstarszych i najbardziej dynamicznych izb bilateralnych w Polsce, zrzeszającą blisko 400 francuskich i polskich firm. Należy do CCI France International, organizacji zrzeszającej 119 francuskich izb w 95 krajach na całym świecie. CCIFP wspiera swoich członków w rozwoju, ułatwiając komunikację pomiędzy firmami i zapewniając platformę dialogu z administracją publiczną. Pomaga także polskim firmom pragnącym wejść na rynek francuski, a także francuskim inwestorom pragnącym rozwijać się w Polsce.

Kontakt: Mariusz Kielich, Kierownik Działu Public Relations i Komunikacji, CCIFP, [email protected], 507 121 269