Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Francuski PCN: cudzoziemiec i francuska międzynarodowa firma w Polsce

Francuski PCN: cudzoziemiec i francuska międzynarodowa firma w Polsce

W dniu 7 lipca 2020 r. z francuskim Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Wdrażania Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (PCN) skontaktował się obywatel Australii w imieniu rodziny mieszkającej w Europie Środkowej w sprawie szczególnej okoliczności dotyczącej francuskiej grupy w związku z zakupem budynku w Polsce w latach 2000-tych PCN dokonał wstępnej oceny przyjętego skierowaniaE (I etap procedury). Po odmowie ze strony zespołu dobrych usług (drugi etap postępowania) PCN od razu przeszedł do zakończenia etapu skierowania (trzeci etap postępowania). 30 czerwca 2022 r. PCN przyjął oświadczenie końcowe zamykające postępowanie.

Faza 1 – Wstępna ocena warunków szczegółowych (wrzesień 2020 – kwiecień 2021) :

Złożoność historyczna, aspekty prawne i wrażliwość tematu w Polsce oraz koordynacja z sześcioma innymi krajowymi punktami kontaktowymi wymagają znaczących badań i długotrwałej oceny wstępnej. Francuski Kongres Narodowy zakończył wstępną ocenę wniosku w kwietniu 2021 r. i podjął decyzję o jego przyjęciu. Grupa francuska odrzuciła dobre usługi Francuskiego Kongresu Narodowego, uznając je w tym przypadku za nieuzasadnione. Dlatego też dyskusja na temat zgodności z wytycznymi w tej sprawie nie mogła być przedmiotem wymiany poglądów ze skarżącym. PCN ubolewa nad tą sytuacją, która jest sprzeczna z duchem Wytycznych, dlatego PCN tworzy platformy dialogu, aby umożliwić stronom wspólną dyskusję na temat skuteczności Wytycznych w konkretnej sytuacji.

Faza 3 – Zamknięcie określonych warunków (maj 2021 – czerwiec 2022) :

Podsumowując, KPK przeprowadził rozmowy ze stronami, aby odpowiedzieć na pytania wynikające ze skierowania sprawy dotyczące skuteczności Wytycznych w konkretnej sprawie. Dążył do ułatwienia wymiany informacji i poszukiwania rozwiązania pomiędzy obiema stronami. Przeprowadził szeroko zakrojone badania. Etapy te wymagały przedłużenia fazy końcowej procedury ze względu na napotkane ograniczenia administracyjne i trudności w tłumaczeniu. Otrzymane informacje skłoniły do ​​ponownego rozważenia możliwości skierowania. Zespół potwierdził, że uważa żądanie skarżącego o rekompensatę finansową za bezpodstawne. Francuska Partia Kongresu Narodowego wskazała, że ​​między obiema stronami nie ma porozumienia. Oświadczenie końcowe kładzie kres tej procedurze.

READ  Polska: Pół miliona Polaków demonstruje w Warszawie przeciwko rządowi

Fragment końcowego komunikatu prasowego PCN

„Po szeroko zakrojonych badaniach przeprowadzonych przez PCN w celu sprawdzenia niektórych odpowiedzi grupy, PCN uznaje, że grupa zastosowała się w tym przypadku do wytycznych, jednakże PCN zaleca, aby w przyszłości wzmacniać swoją politykę należytej staranności praw do nabycia nieruchomości w obszarach, w których „prawdopodobnie będą one stwarzać pewne ryzyko, biorąc pod uwagę zmiany w wytycznych od 2011 r.”.

Analiza i rekomendacje PCN:

„1 (…) 2 (…) 3 (…)

4. Skierowanie dotyczy nabycia na obszarze, na którym miały miejsce poważne i powtarzające się naruszenia praw człowieka i gdzie występują również zawiłości prawne dotyczące własności gruntów. Każdy projekt inwestycyjny lub zakup gruntów na tego typu obszarze musi obejmować szczegółowe procedury należytej staranności oparte na ryzyku, zgodnie z zaleceniami OECD i wytycznych ONZ obowiązujących od 2011 roku. H PCN zauważa, że ​​polityka francuskiej grupy w zakresie nabywania gruntów i nieruchomości nie przewiduje wyraźnie konkretnych środków dotyczących obszarów zagrożonych. Uwzględnia następujące zalecenie w celu aktualizacji swojej polityki dotyczącej własności gruntów i nieruchomości:

Zalecenie 1: Stosując ogólne zasady Wytycznych z 2011 r., PCN zaleca, aby francuska Grupa zaktualizowała swoją politykę przejęć w celu sprawdzenia, czy uwzględnia ona środki dotyczące „ Przeprowadź analizę due diligence opartą na ryzyku » Zwłaszcza w odniesieniu do praw człowieka (patrz rozdział drugi A10-14 i rozdział czwarty).

Rekomendacja 2: Stosując ogólne zasady Wytycznych 2011, PCN zaleca, aby Grupa wykorzystała przeprowadzone w tej sprawie badania due diligence w celu przeglądu dotychczasowych zakupów nieruchomości zlokalizowanych w szczególnie ryzykownych obszarach geograficznych oraz lepszej identyfikacji zagrożeń dla praw człowieka w swoich przyszłych projektach.

(…)

Wiedzieć więcej:

Końcowy komunikat prasowy francuskiego Krajowego Punktu Kontaktowego z dnia 30 czerwca 2022 r

Dedykowana strona skierowań w serwisie PCN