Głodni Wiedzy

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Coraz więcej członków FOMC rozważa zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych! 📌

Coraz więcej członków FOMC rozważa zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych! 📌

Prezes Fed w Atlancie, Raphael Bostic, uważa, że ​​nie ma natychmiastowej potrzeby dalszego podwyższania stóp procentowych ze względu na oznaki spowolnienia gospodarczego i że obecne stopy mogą osiągnąć cel inflacyjny Fed na poziomie 2%. Z kolei gubernator Rezerwy Federalnej Christopher Waller zauważa, że ​​bank centralny monitoruje zmiany stóp procentowych, odnotowując jednocześnie siłę gospodarki i oczekując powrotu inflacji do poziomów docelowych. Obydwaj wyrażają zaufanie do obecnego stanowiska Fed, choć z nieco innym naciskiem na natychmiastowe działania.

Raphael Bostic (prezes Banku Rezerw Federalnych w Atlancie):

 • Uważa on, że nie ma potrzeby dalszego podwyższania stóp procentowych przez Rezerwę Federalną ze względu na oznaki wskazujące, że gospodarka zaczyna zwalniać.

 • Uważa on, że obecne stopy procentowe są wystarczająco umiarkowane, aby sprowadzić inflację z powrotem do celu Fed na poziomie 2%.

 • Jeśli inflacja utrzyma się w stagnacji, Fed „będzie musiał zrobić więcej” – stwierdził.

 • Podkreślił, że wskaźnik CPI wzrósł w sierpniu do 3,7%, podczas gdy bazowy wskaźnik CPI (pomniejszony o ceny żywności i energii) rósł w tych samych miesiącach w tempie rocznym wynoszącym 4,3%, czyli powyżej docelowego poziomu 2%.

Christopher Waller (gubernator Fed):

 • Uważa się, że bank centralny jest w stanie monitorować sytuację w zakresie stóp procentowych, a Fed jest w stanie monitorować rozwój stóp procentowych bez podejmowania natychmiastowych działań.

 • Uważa rosnące rentowności obligacji za korzystne, sugerując, że „wykonują za nas pewną pracę”.

 • Oczekuje się, że PKB w trzecim kwartale przekroczy 4%, co będzie wskazywało na silną gospodarkę.

 • Oczekuje on, że inflacja powróci do poziomów docelowych, jeśli obecne tendencje się utrzymają, a ostatnie dane o inflacji określił jako bardzo pozytywne.

 • Podkreśla odporność rynku pracy pomimo rygorystycznej polityki Fed.

 • Chiński bank centralny nie jest postrzegany jako główne zagrożenie dla statusu dolara jako waluty rezerwowej.

 • Nie oczekuje się bezpośredniego powiązania między zamieszaniem na Bliskim Wschodzie a polityką Fed, poza konfliktem na dużą skalę.

Para EUR/USD pozostaje w strefie psychologicznej 1,06. Źródło: XStation 5

„Niniejszy materiał stanowi komunikację marketingową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MiFID II). Komunikaty marketingowe nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub proponującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Komisji oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie standardów i technik regulacyjnych odnoszących się do rozwiązań technicznych służących obiektywnemu przedstawianiu rekomendacji inwestycyjnych lub innych zalecanych informacji lub informacji inwestycyjnych propozycji strategii oraz ujawniania prywatnych interesów lub przesłanek konfliktu interesów lub udzielania innych porad, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (tj. Journal des Lois 2019, sekcja 875 ze zm.). Wszelkie informacje, analizy i szkolenia mają charakter wyłącznie informacyjny i nie należy ich interpretować jako porady, rekomendacji, zachęty do inwestowania lub zaproszenia do zakupu lub sprzedaży produktów finansowych. XTB nie może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za wykorzystanie i wynikające z tego konsekwencje, ponieważ ostateczny inwestor pozostaje jedynym decydentem w zakresie transakcji dokonywanych na jego rachunku handlowym XTB. Jakiekolwiek wykorzystanie tych informacji i w związku z tym wszelkie decyzje podjęte w związku z potencjalnym zakupem lub sprzedażą kontraktów CFD leżą wyłącznie w gestii inwestora końcowego. Powielanie lub rozpowszechnianie całości lub części tych informacji do celów komercyjnych lub prywatnych jest surowo zabronione. Wyniki uzyskane w przeszłości niekoniecznie wskazują na wyniki w przyszłości, a każdy, kto działa w oparciu o takie informacje, robi to na własne ryzyko. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i niosą ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty kapitału z powodu dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i że jesteś w stanie ponieść potencjalne ryzyko utraty pieniędzy. W przypadku rachunku ograniczonego ryzyka ryzyko straty ogranicza się do zainwestowanego kapitału.

READ  ONZ odkrywa rosyjskie „zbrodnie wojenne”, a Polska wysyła myśliwce